การสลายตัวของอารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุ

การขุดค้นทางโบราณคดีทำให้ทราบว่าอารยธรรมนี้สลายตัวเมื่อประมาณ 1500 ปีก่อนคริสตกาล(1500 B.C.) ซึ่งเป็นช่วงเวลาเดียวกันกับที่ชนเผ่าอารยันเข้ามามีบทบาทอยู่ในอนุทวีป ในคัมภีร์ฤคเวทของอารยันได้กล่าวถึงอินทร เทพเจ้ารุ่นแรก ๆ ของอารยันว่าเป็นผู้ทำลายป้อม (ปุรํทร) ในตอนแรกเข้าใจกันว่าเรื่องนี้เป็นนิยายของชาวอารยัน แต่จากการขุดค้นพบเมืองโมเหนโจ ดาโร ทำให้เชื่อได้ว่าเป็นเรื่องจริงเพราะหลักฐานโบราณวัตถุได้ชี้ชัดว่า เมืองนี้ถูกทำลายโดยกลุ่มคนที่มีอาวุธที่มีประสิทธิภาพ ใช้ม้า ซึ่งในช่วงเวลา 1500 B.C. ก็คือ ชาวอารยันนั่นเอง
           แม้ว่าจะเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่าอารยันเป็นเหตุสำคัญที่ทำให้อารยธรรม นี้สลายตัวลงไปอย่างฉับพลัน แต่ในความเป็นจริงแล้วเชื่อว่าได้ปรากฏร่องรอยของความเสื่อมในอารยธรรมนี้มา ก่อนแล้วสาเหตุของความเสื่อมนั้นก็อาจเนื่องมาจากจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้น ทำให้บ้านเมืองขาดความเป็น
ระเบียบ การก่อสร้างไม่มีระเบียบเหมือนในยุคแรก ๆ มีการสร้างลํ้าไปในถนน ประเด็นนี้สะท้อนให้เห็นถึงอำนาจของผู้ปกครองที่ด้อยลงไปกว่าเดิมด้วยนอก เหนือจากเหตุนี้แล้วเชื่อว่า ภัยธรรมชาติที่
เกิดขึ้นบ่อย ๆ ในแถบลุ่มแม่น้ำสินธุคือ อุทกภัยเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมา จนทำให้เกิดความเสื่อมขึ้น อย่างเช่น การขาดแคลนอาหาร โรคระบาด การไร้ที่อยู่อาศัย
นอกจากนี้ ลักษณะบางประการของอารยธรรมนี้อาจจะมีส่วนที่ทำให้เกิดความเสื่อมในระยะยาว คือ ลักษณะอนุรักษ์นิยม (Conservatism) จากความสัมพันธ์ที่อารยธรรมนี้กับดินแดนแถบลุ่มแม่น้ำไทรกริส-ยูเฟรติส ซึ่งมีความรู้ความสามารถทางเทคนิควิทยาที่เหนือกว่า เช่น การใช้เหล็ก แต่ประชาชนในอารยธรรมนี้กลับมิได้ใช้ประโยชน์กับความสัมพันธ์นี้ ดินแดนลุ่มแม่น้ำสินธุยังคงใช้ทองแดง ซึ่งเป็นโลหะที่อ่อนเมื่อเทียบกับโลหะชนิดอื่น ๆ ที่ประชาชนของกลุ่มอื่นใช้กัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกอารยันที่ รู้จักใช้เหล็ก จึงทำให้มีอาวุธหรือเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพดีกว่า ( ในที่นี้มิได้หมายความว่าชาวลุ่มน้ำสินธไม่มีเครื่องมือที่ดี แต่หมายถึงว่าด้อยกว่าของชาวอารยัน) ลักษณะอนุรักษ์นิยมเช่นนี้อาจนำไปสู่ความเสื่อมได้นอกจากนี้จากการขุดค้นยัง พบว่าชาวอารยธรรมนี้สร้างบ้านเรือซ้อนทับบนฐานเดิมขึ้นต่อ ๆ กันไปถึง 9ชั้น ปรากฏการณ์เช่นนี้สะท้อนให้เห็นถึงความคิดที่ยึดมั่นอยู่กับสิ่งที่มีที่ เป็นอยู่ อันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของความเสื่อมในอารยธรรมนี้

Advertisements
ใส่ความเห็น

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s